Hipòtesis inicials

Les hipòtesis de recerca del projecte APPlying Mentoring són les següents:

1

Els programes de mentoria social, a Catalunya i a la resta d’Espanya, que tenen com a objectiu la inclusió de la població immigrant i refugiada, en el seu conjunt, no apliquen moltes de les característiques dels processos de mentoria més eficaços.

2

Una major regularitat i proximitat en les trobades de la parella i el foment de converses que tinguin a veure amb un desenvolupament positiu de les persones d’origen estranger tenen conseqüències molt rellevants en la seva inclusió social i en el foment de la interculturalitat.

3

La creació d’una aplicació digital estable (Messagenes MentorApp) i una guia per a professionals sobre elements que milloren l’efectivitat dels programes facilitaria un millor seguiment, avaluació i reformulació dels programes de mentoria social que treballen amb població d’origen immigrant i refugiada.

Objectius de la recerca

Aquest projecte de recerca pretén:

IDENTIFICACIÓ

Identificar quins programes de mentoria social existeixen a Espanya i quines són les seves característiques principals.

DESCRIPCIÓ

Descriure quines són les característiques dels programes que la literatura científica assenyala com a més efectives per a la inclusió social de les persones immigrants i refugiades.

ANÀLISI D'IMPACTE

Analitzar l’impacte d’alguns d’aquests programes com el Rossinyol, enTàndem, Referents i el Programa Català de Refugi.

DISSENY

Dissenyar eines tecnològiques que permetin el seguiment, la recollida de dades i l’avaluació d’aquests programes.

Experiències de mentoria a avaluar

Projectes Rossinyol

Programes de mentoria en els que estudiants universitaris acompanyen a adolescents d’origen immigrant o refugiat (9-15 anys) fora de l'horari escolar.

Els seus objectius són generar altes expectatives educatives, fomentar l’ús social de la llengua catalana o euskera i promoure un desenvolupament i context de recepció positiu per a l’adolescent. A la vegada també es pretén que l’alumne universitari millori en competències interculturals i experimenti de primera mà la diversitat cultural de la societat en la que viu i treballarà en el futur.

Tot i que els inicis d’aquest projecte es situen a 1997 a Suècia, a l’Estat Espanyol, el projecte Rossinyol es va iniciar el 2005 a la Universitat de Girona i, actualment, es porta a terme a diferents territoris de la provincia de Girona,  Barcelona, Tarragona, Guipúscoa, Navarra i Granada.

Projecte Entàndem

Els seus objectius són estimular l’autonomia, l’autoestima personal i motivar l’interès pels estudis en joves i infants que tenen una situació de dificultat personal o social.

El mentor o mentora és un voluntari o voluntària universitari que fa de referent. El projecte enTandem va començar l’any 2008 i es porta a terme a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Barberà del Vallès.

Projecte Referents

Mentoria social per a joves extutelats

El programa Referents es centra en joves extutelats/des (18-21 anys), la gran majoria d’ells d’origen extrangeri/o refugiat. Aquest programa de l’associació Punt de Referència acompanya a joves extutelats en el seu procés d'emancipació, donant suport a les seves accions quotidianes i l'acompanyament que necessiten per poder emancipar-se amb èxit. Mentors i mentores acompanyar a un/a jove extutelat/da des del respecte, la proximitat i la confiança, d’aprendre’n i d’oferir-li possibilitats per a que pugui aprendre i tirar endavant

Programa Català de Refugi

Mentoria social per a persones refugiades

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania-, va començar el desplegament d’un Programa català propi d’atenció a les persones refugiades l’any 2017. Aquest programa representa un canvi de model respecte al programa estatal d’acollida i s’orienta, d’una banda, a atendre les necessitats bàsiques de les persones acollides i, de l’altra, a ajudar-los a assolir una independència social i laboral que els faciliti l’exercici de la plena ciutadania a través de un grup de mentors i mentores que els donen suport.